Jak nakupovat

1. 
Zboží v E-shopu je řazeno do hlavních kategorií se společnou tématikou. Po rozkliknutí hlavní skupiny se objeví podskupina, která se ješte může dělit na skupiny (např. dle výrobce) a následně konečné výrobky.
2. Kliknutím na ikonu vložit do košíku v detailu produktu vyberte žádaný výrobek. Počet kusů můžete změnit. V pravé části pod nápisem košík se zobrazuje Váš celkový nákup.
3. Pokud je Váš nákup ukončen, klikněte na ikonu přejít k objednávce v sekci košíku. Poté se Vám objeví ještě jednou rekapitulace objednávky. Zde ještě můžete měnit počet kusů, případně zrušit položky. Kliknutím na ikonu přepočítat aktualizujete obsah vaší objednávky.
4. Věnujte prosím zvláštní pozornost vyplnění dodací adresy a údajům o přepravě. Pokud je fakturační adresa shodná s dodací, stačí zaškrtnout shodné s dodací. Po vyplnění údajů klikněte na ikonu vytvořit objednávku, tímto vytvoříte konečný nákup.
5. Následně Vám bude zaslán e-mail potvrzující přijetí objednávky včetně její rekapitulace a tato bude dána k vyřízení.
6. Jakmile bude objednávka expedována, bude Vám toto sděleno druhým e-mailem. Zde budou veškeré údaje týkající se zásilky a přepravy.

Reklamační řád

Tento internetový obchod se řídí zákonem č. 367/2000Sb z 14. září 2000, kterým byla do Občanského zákoníku 40/1964Sb implementována evropská směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES. Akceptuje zákonné právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení objednaného zboží, nepoškozeného a v původním obalu.

V případě poškození zásilky přepravní službou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při převzetí zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození touto přepravní službou a následně doručí kopie tohoto zápisu prodávajícímu.

Prodávající poté na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci.

Kupující je zároveň povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. V případě zjištěných závad je kupující povinnen prodávajícího informovat o těchto závadách písemně nebo e-mailem a to do tří dnů od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je kupující povinen podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu a to neprodleně, popř. následujícího pracovního dne po doručení zásilky (rostliny dlouhým pobytem ve tmě trpí a může následně dojít k dalšímu poškození!). Na pozdější reklamace dodávky nebude brán zřetel.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil doklady, tedy například fakturu nebo dodací list k dodanému zboží. Dále je nutné, aby kupující v případě vracení vadného zboží prodávajícího předem na tuto skutečnost upozornil a to e-mailem na dresu shop@akvaristika-morska.cz aby se tak předešlo zbytečným průtahům a jiným nedorozuměním.

V případě jakýchkoliv jiných možných vadách či nedostatcích výše neuvedených, kontaktujte opět dodavatele e-mailem na shop@akvaristika-morska.cz 

Prodávající poskytuje záruku na zboží 24 měsíců, pokud není zboží zařazeno do kategorie výprodej (kde lze zboží nakoupit i pod nákupní cenu prodejce). Záruka 24 měsíců se nevztahuje na věci, které mají nižší životnost nebo běžným opotřebením, příp. na škody vzniklé chybnou manipulací nebo používaním s rozporem s návodem na použití, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí zboží vnějšími událostmi a které nezpůsobil prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Živé ryby a ostatní živočichy neposíláme zásilkovou službou, toto zboží si musí kupující vyzvednout osobně v naší prodejně.

                                               Záruka na mořské živočichy

Vodní živočichové jsou závislí na svém prostředí ve kterém žijí  a tudíž je kvalita vody rozhodující pro posouzení úmrtí.

Záruka na akvarijní živé zboží je podmíněna dobrým stavem chemismu vody v akváriu, dodržení teploty při transportu i v akváriu , dále správným transportem bez stresu a rovněž nevpuštění nové ryby mezi nemocné živočichy vlastního akvária. Mořské ryby jsou velice choulostivé a reagují špatně na stres nejen při přepravě, ale i v akváriu, kde podřízené postavení nové ryby může vést ke smrti ze stresu. Každý zkušený chovatel zná tato úskalí a chápe, že takto citlivý živočich nemůže mít záruku stejnou jako domácí mazlíček, hlodavec nebo jiné teplokrevné zvíře. Život ryby je úzce spjat s velice proměnlivými vlastnostmi vody a proto může uhynout i  při nesprávném provedení  jeho aklimatizace a vpuštění do nového prostředí bez zvykání na jiné složení vody. Na prodejně vám rádi vysvětlíme jak aklimatizovat nové ryby při vpuštění do akvária. Stačí, když rybu vpustíte bez aklimatizace nebo špatné aklimatizace do nového prostředí a ta zahyne jen z tohoto důvodu, nedovede se tak rychle přizpůsobit novému chemizmu vody, který je v každém akváriu jiný. Za tuto chybu nemůže brát prodejce zodpovědnost.

Z těchto důvodů je záruka ryb i ostatních mořských živočichů zkrácena na 24 hodin po zakoupení. Ryby i ostatní mořské živočichy čeká smrt v případě, jsou-li vpuštěni do nekvalitní vody nebo vody s diametrálně odlišnými parametry. Špatné hodnoty vody jako chemická čistota, biologická čistota, teplota i hustota jsou potom příčinou úmrtí i zdravé ryby. Navíc mohou zdravé ryby onemocnět, jsou-li vpuštěny do nekvalitní vody.  Zatížené vody akvária s vysokými hodnotami dusíkatých látek nebo fosfátů, případně nesprávného pH zapříčiní úmrtí mořských živočichů. Tyto parametry nemůže prodejce ovlivnit a proto nemůže zodpovídat za úmrtí živočicha z těchto příčin. Pouze skrytá nemoc, kterou kupující prokáže dokladem o vyšetření daného živočicha u veterinárního lékaře, kde dostane protokol s kulatým razítkem s potvrzením o nemoci ryby, kterou měla již před vpuštěním do akvária a ta byla důvodem úmrtí, je důvodem pro uznání reklamace. V tomto případě se může lhůta záruky prodloužit na 14 dní od zakoupení celkem.

Podmínkou uznání reklamace je vždy provedení rozboru akvarijní vody zákazníka, kam byla ryba a jiný živočich vpuštěn. Náš pracovník provede testy kvality vody, kterou zákazník donese do naší prodejny – celkem 150 ml - vzorek. V případě, že kvalita vody není dostatečná (viz tech.detaily a parametry vody) nemá zákazník právo na náhradu škody za uhynulé živočichy a provedené testy zaplatí. V případě, že kvalita vody je dobrá, testy hradí naše firma a dále se postupuje podle záručních podmínek.

Není-li živočich v akční ceně nebo tzv. „bez záruky“ je záruční lhůta na mořské živočichy 24 hodin. Při úhynu živočicha do této doby má zákazník nárok na živočicha nového, stejného nebo jiného druhu ve stejné ceně. Uhynulé živočichy je nutné vyfotografovat a neprodleně poslat dodavateli  např.  e-mailem (akva.vala@seznam.cz)  do  24 hodin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.