Jak nakupovat

1. 
Zboží v E-shopu je řazeno do hlavních kategorií se společnou tématikou. Po rozkliknutí hlavní skupiny se objeví podskupina, která se ješte může dělit na skupiny (např. dle výrobce) a následně konečné výrobky.
2. Kliknutím na ikonu vložit do košíku v detailu produktu vyberte žádaný výrobek. Počet kusů můžete změnit. V pravé části pod nápisem košík se zobrazuje Váš celkový nákup.
3. Pokud je Váš nákup ukončen, klikněte na ikonu přejít k objednávce v sekci košíku. Poté se Vám objeví ještě jednou rekapitulace objednávky. Zde ještě můžete měnit počet kusů, případně zrušit položky. Kliknutím na ikonu přepočítat aktualizujete obsah vaší objednávky.
4. Věnujte prosím zvláštní pozornost vyplnění dodací adresy a údajům o přepravě. Pokud je fakturační adresa shodná s dodací, stačí zaškrtnout shodné s dodací. Po vyplnění údajů klikněte na ikonu vytvořit objednávku, tímto vytvoříte konečný nákup.
5. Následně Vám bude zaslán e-mail potvrzující přijetí objednávky včetně její rekapitulace a tato bude dána k vyřízení.
6. Jakmile bude objednávka expedována, bude Vám toto sděleno druhým e-mailem. Zde budou veškeré údaje týkající se zásilky a přepravy.

Reklamační řád

Tento internetový obchod se řídí zákonem č. 367/2000Sb z 14. září 2000, kterým byla do Občanského zákoníku 40/1964Sb implementována evropská směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES. Dále se řídí změnami obč.zákoníku o zákonných zárukách, účinnými od 1.1.2014. Akceptuje zákonné právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení objednaného zboží, nepoškozeného a v původním obalu.

V případě poškození zásilky přepravní službou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při převzetí zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození touto přepravní službou a následně doručí kopie tohoto zápisu prodávajícímu.

Prodávající poté na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci.

Kupující je zároveň povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. V případě zjištěných závad je kupující povinnen prodávajícího informovat o těchto závadách písemně nebo e-mailem a to do tří dnů od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je kupující povinen podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu a to neprodleně, popř. následujícího pracovního dne po doručení zásilky (rostliny dlouhým pobytem ve tmě trpí a může následně dojít k dalšímu poškození!). Na pozdější reklamace dodávky nebude brán zřetel.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil doklady,  tedy například fakturu nebo dodací list k dodanému zboží. Reklamaci nebo vadné plnění uplatňuje kupující v místě sídla nebo na adrese provozovny prodávajícího. Dále je nutné, aby kupující v případě vracení vadného zboží prodávajícího předem na tuto skutečnost upozornil a to e-mailem na dresu shop@akvaristika-morska.cz aby se tak předešlo zbytečným průtahům a jiným nedorozuměním. Prodávající musí vždy nejprve reklamovaný výrobek fyzicky obdržet, aby zhodnotil vady výrobku a rozhodl o dalším postupu reklamace nebo odstranění vady, nelze postupovat obráceně - to znamená předáním nového výrobku kupujícímu a teprve potom obdržet reklamovaný.

V případě jakýchkoliv jiných možných vadách či nedostatcích výše neuvedených, kontaktujte opět dodavatele e-mailem na shop@akvaristika-morska.cz 

Prodávající poskytuje odpovědnost za vady na zboží 24 měsíců. Jedná se o vady, které neumožňují použití k ujednanému účelu. Tato odpovědnost platí, pokud není zboží zařazeno do kategorie výprodej (kde lze zboží nakoupit i pod nákupní cenu prodejce). Odpovědnost za vady 24 měsíců se nevztahuje také na věci nebo součásti přítroje, které mají nižší životnost (např.žárovky, rotory motorů, zářivky apod.) nebo běžným opotřebením, příp. na škody vzniklé chybnou manipulací nebo používaním s rozporem s návodem na použití, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí zboží vnějšími událostmi a které nezpůsobil prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Výměna nebo oprava vadné části přístroje neprodlužuje termín odpovědnosti za vady celého přístroje.

Záruka na zboží vznikne až na základě dohody smluvních stran písemně, protože není zákonem stanovena. Zárukou rozumíme funkčnost přístroje jako celku po dobu dohodnutou oběma stranami. Výměna části přístroje neprodlužuje celkovou záruční dobu přístroje. Záruku lze sjednat také pouze na specifickou část výrobku nebo jeho vlastnost.

U zboží prodávaného za nižší cenu se odpovědnost nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána (např, použité zboží, výprodej po expiraci atd.).

Živé ryby a ostatní živočichy neposíláme běžně zásilkovou službou, toto zboží si musí kupující vyzvednout osobně v naší prodejně. Existuje nová služba pro zasílání živočichů ale v tomto případě nebere prodávající žádnou odpovědnost za jejich zdraví či život. V tomto případě jsou živočichové zaslání bez jakékoli záruky. 

                                               Záruka na mořské živočichy

Vodní živočichové jsou závislí na svém prostředí ve kterém žijí  a tudíž je kvalita vody rozhodující pro posouzení úhynu.

Odpovědnost za životaschopnost akvarijního živého zboží je složitý pojem. Život živočicha je podmíněn dobrým stavem chemismu vody v akváriu, dodržením teploty při transportu i v akváriu , dále správným transportem bez stresu a rovněž nevpuštěním nové ryby mezi nemocné živočichy vlastního akvária a v neposlední řadě náročností a choulostivosti živočicha.

Zde je potřeba nastínit problematiku zákona - zákon nestanovuje žádnou dobu záruky, záruka vzniká až na základě dohody obou smluvních stran. Zákon stanoví pouze odpovědnost za vady, což je jiný pojem.

Mořské ryby jsou velice choulostivé a reagují špatně na stres nejen při přepravě, ale i v akváriu, kde podřízené postavení nové ryby může vést ke smrti ze stresu. Každý zkušený chovatel zná tato úskalí a chápe, že takto citlivý živočich nemůže mít záruku stejnou jako domácí mazlíček, hlodavec nebo jiné teplokrevné zvíře. Život ryby je úzce spjat s velice proměnlivými vlastnostmi vody a proto může uhynout i  při nesprávném provedení  jeho aklimatizace a vpuštění do nového prostředí bez zvykání na jiné složení vody. Na prodejně vám rádi vysvětlíme jak aklimatizovat nové ryby při vpuštění do akvária. Stačí, když rybu vpustíte bez aklimatizace nebo špatné aklimatizace do nového prostředí a ta zahyne jen z tohoto důvodu. Nedovede se tak rychle přizpůsobit novému chemizmu vody, který je v každém akváriu jiný. Za tuto chybu nemůže brát prodejce zodpovědnost.

Z těchto důvodů je záruka ryb i ostatních mořských živočichů zkrácena na 24 hodin po zakoupení. Ryby i ostatní mořské živočichy čeká smrt v případě, jsou-li vpuštěni do nekvalitní vody nebo vody s diametrálně odlišnými parametry. Špatné hodnoty vody jako chemická čistota, biologická čistota, teplota, pH i hustota jsou potom příčinou úhynu i zdravé ryby. Navíc mohou zdravé ryby onemocnět, jsou-li vpuštěny do nekvalitní vody.  Zatížené vody akvária s vysokými hodnotami dusíkatých látek nebo fosfátů, případně nesprávného pH zapříčiní úhyn mořských živočichů. Tyto parametry nemůže prodejce ovlivnit a proto nemůže zodpovídat za úhyn živočicha z těchto příčin. Pouze skrytá vnitřní nemoc, kterou kupující prokáže dokladem o vyšetření daného živočicha u veterinárního lékaře, kde dostane protokol s kulatým razítkem s potvrzením o nemoci ryby, kterou měla již před vpuštěním do akvária a ta byla důvodem úhynu, je důvodem pro uznání reklamace. V tomto případě se může lhůta záruky prodloužit na 5 dní od zakoupení celkem.

Podmínkou uznání reklamace je vždy provedení rozboru akvarijní vody zákazníka, kam byla ryba a jiný živočich vpuštěn. Náš pracovník provede testy kvality vody, kterou zákazník donese do naší prodejny – celkem 150 ml - vzorek. V případě, že kvalita vody není dostatečná (viz tech.detaily a parametry vody) nemá zákazník právo na náhradu škody za uhynulé živočichy a provedené testy zaplatí. V případě, že kvalita vody je dobrá, testy hradí naše firma a dále se postupuje podle záručních podmínek.

Není-li živočich v akční ceně nebo tzv. „bez záruky“ (jedná se o vybrané, choulostivé a stresové ryby) je záruční lhůta na mořské živočichy 24 hodin. Při úhynu živočicha do této doby má zákazník nárok na živočicha nového, stejného nebo jiného druhu ve stejné ceně. Uhynulé živočichy je nutné vyfotografovat a neprodleně poslat dodavateli  např.  e-mailem (akva.vala@seznam.cz)  do  24 hodin nebo osobně dovézt. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.